شعرخوانی احد ده بزرگی شاعر آیینی

سفر رییس جمهور

شعرخوانی احد ده بزرگی شاعر آیینی در جلسه شورای اداری استان فارس با حضور رییس جمهور

سفر رییس جمهور به استان فارس
۲۵ مهر ۱۴۰۰