قیام اهالی شیراز در اعتراض به حکمرانی قوام الملک سوم

برگی از تقویم

برگی از تقویم
قیام اهالی شیراز در اعتراض به حکمرانی قوام الملک سوم

معرفی مفاخر استان فارس
۵ آبان ۱۴۰۰