یه تفریح کوچیک چند ؟

دلگشا

طنز اصغر آقو در برنامه دلگشا 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۶ دی ۱۴۰۰