کار آفرین پرورش گل

دلگشا

گفتگو با جناب آقای فرشید کشاورز کار آفرین حوزه پروررش گل زینتی در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۹ دی ۱۴۰۰