ورزش و پرستاری

دلگشا

گفتگو با آقای مهرداد جعفری قهرمان بسکتبال و پرستار اورژانس در رابطه با ورزش و پرستاری در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۶ بهمن ۱۴۰۰