شیراز یک شهر و سی و یک داستان

دلگشا

معرفی کتاب شیراز یک شهر و سی و یک داستان توسط آقای بیژن کیا 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱