دلایل حذف ارز ترجیحی

ویژه

مگه میشه ؟
هم این گران بشه و هم اون ؟ 
۸۰ ثانیه پاسخ تا بدونیم چرا باید ارز ترجیحی حذف میشد

پیشنهاد ما به شما
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱