تولید تجهیزات پزشکی-2

راویان تولید

معرفی شرکت های تولیدی و دنش بنیان در برنامه راویان تولید
این قسمت
گفتگو با وکیلی مجموعه تولیدی تجهیزات پزشکی 

معرفی شرکت های دانش بنیان
۹ مرداد ۱۴۰۱