نوای نی ایل باصری

دلگشا

اجرای آواز و نی موسیقی محلی ایل بزرگ باصری در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۱ دی ۱۴۰۱