نبود پله برقی و آسانسور در ایستگاه مترو فرصت شیرازی

ویژه

 بررسی مشکل نبود پله برقی و آسانسور در ایستگاه مترو فرصت شیرازی
 یقطین ،مدیر سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

پیشنهاد ما به شما
۲۸ فروردین ۱۴۰۲