هفته ورزش پهلوانی

دلگشا

آقای حمزه قناعت پیشه و آقای محمد علی صالحی نژاد  از ورزشکاران و پهلوانان ورزش پهلوانی در فارس

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲