محله قدیمی نصیرنظام شیراز

دلگشا

 محله قدیمی نصیرنظام شیراز
 آقای شفیعی گزارشی تهیه کرده درباره این محله در برنامه  دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۲ دی ۱۴۰۲