شوخی با نطق انتخاباتی

دلگشا

 شوخی با نطق انتخاباتی 
 وقتی مشاور آقو هوشنگ نطق انتخاباتی می کند در برنامه  دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۳ بهمن ۱۴۰۲