هشتمین استاندار فارس سید محمد جهرمی

ویژه

برنامه  کارنامه
گفتگو با آقای سید محمد جهرمی استاندار اسبق فارس 
بررسی دستاوردهای چهل سالگی انقلاب در استان فارس در برنامه کارنامه دوشنبه ها ساعت 22 از شبکه فارس

پیشنهاد ما به شما
۱۰ مهر ۱۳۹۷