روستای گردشگری خسرو و شیرین

ویژه نوروز

گردشگری فارس 
روستای خسرو و شیرین 

ویژه برنامه های نوروزی
۵ فروردین ۱۳۹۸