کهن جامه خویشتن آراستن

ویژه

فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد کشور با موضوع کهن جامه خویشتن آراستن ، به از جامه ی عاریت خواستن 

پیشنهاد ما به شما
۵ آذر ۱۳۹۸