انتخاب عاقلانه زمینه ساز مردم سالاری

ما همه تاثیر گذاریم

عاقلانه انتخاب خواهیم کرد تا مردم سالاری معنا شود. 

ما همه تاثیر گذاریم
۲۱ بهمن ۱۳۹۸