سینمایی محله لب آب

فرهنگی

سینمایی محله لب آب کاری فاخر از صدا و سیمای مرکز فارس 

پخش چهارشنبه 28 اسفندماه 98 ساعت 23:30 و تکرار پنج شنبه ظهر ساعت 13:30 

چهارشنبه 06 فروردین ماه 99 ساعت 00:30 بامداد و ظهر ساعت 13:30

فرهنگی
۲۷ اسفند ۱۳۹۸