نگارستان - تلفظ درست استوا

نگارستان

نگارستان -استوا را چطور تلفظ کنیم؟ 

پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
۹ فروردین ۱۳۹۹