تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: هدفمندی

تعداد: 5

جداسازی یارانه از خانواده

جداسازی یارانه از خانواده

06:23

تاثیر کشفیات احتکار بر قیمت بازار

تاثیر کشفیات احتکار بر قیمت بازار

03:49

روند بازرسی بر قیمت ها

روند بازرسی بر قیمت ها

02:48

نشست خبری هدفمندی یارانه ها

نشست خبری هدفمندی یارانه ها

23:01

نشست خبری هدفمندی یارانه ها

نشست خبری هدفمندی یارانه ها

15:00