کاهش ذخایر خونی در فارس

کارشناسی

 دکتر ترابی مدیرکل انتقال خون فارس در ارتباط اینترنتی با برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۳ آذر ۱۳۹۹