ذوق خانم گوینده از شگفتانه تبریک تولدش

خوشا شیراز

واکنش خانم دکتر میرسیدی به شگفتانه تولدش در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ بهمن ۱۳۹۹