ذوق خانم گوینده از شگفتانه تبریک تولدش

خوشا شیراز

واکنش خانم دکتر میرسیدی به شگفتانه تولدش در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ بهمن ۱۳۹۹