تاریخ یعنی زندگی 

صبحگاهی

نگاهی به تاریخ در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۳ تیر ۱۴۰۰