توصیه های بهداشتی برای عزاداری های محرم

سلامت باشید

گفت و گو با  دکتر همتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۹ مرداد ۱۴۰۰