برنامه کاری مراکز تزریق واکسن کرونا در شیراز

کارشناسی

گفت و گو با خانم دکتر طینوش مسوول واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۲۲ شهریور ۱۴۰۰