جاذبه های شهرستان کازرون

کارشناسی

 آشنایی با شهرستان زیبای کازرون از زبان آقای جوکاری رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کازرون در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

 

کارشناسی
۲۵ شهریور ۱۴۰۰