جایگاه استاد شهریار در شعر پارسی

صبحگاهی

گفت و گو با دکتر شعر دوست شهریار شناس تبریزی در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۷ شهریور ۱۴۰۰