خاطرات سالهای دفاع مقدس

کارشناسی

گفت و گو با سردار شیخی و همسر گرامی شان در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 
 

کارشناسی
۱ مهر ۱۴۰۰