معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده

کارشناسی

ارتباط تصویری با دکتر خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

کارشناسی
۲۷ مهر ۱۴۰۰