کمبود ذخایر خونی در استان 

کارشناسی

دکتر ترابی مدیرکل انتقال خون فارس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

کارشناسی
۲۰ دی ۱۴۰۰