مصرف خودسرانه دارو ها

سلامت باشید

گفتگو با خانم دکتر محمودی دکتری داروشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با مصرف خودسرانه دارو ها و عوارض ناشی از آن در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۷ بهمن ۱۴۰۰