سلام فرمانده

خوشا شیراز

 سلام فرمانده اینبار در تخت جمشید
اجرای دهه نودی های شیرازی
 

 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱