زوج تکواندو کار

خوشا شیراز

زوج تکواندو کار و مدال آور در رشته پومسه مهمان برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱ مرداد ۱۴۰۱