سلام فرمانده از خرامه

این چند دقیقه مال شماست

اجرای کودکانه سلام فرمانده در سراسر فارس

ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
۲۵ مرداد ۱۴۰۱