عملکرد دفتر بانوان در سال 1401

کاشانه مهر

گفتگو با خانم زهرا یقطین مدیر کل دفتر بانوان استانداری فارس در رابطه با اقدامات این مرکز در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۵ شهریور ۱۴۰۱