عشایر قشقایی

کارشناسی

دکتر کریمی مدیرکل امور عشایر فارس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۱۸ مهر ۱۴۰۱