از خرمبید چه خبر ؟

صبحگاهی

آشنایی با شهرستان خرمبید در استان فارس

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۱۵ آبان ۱۴۰۱