سرود ظهور

خوشا شیراز

اجرای سرود در وصف امام زمان عج در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۱ آبان ۱۴۰۱