دومین کتاب جنگ و صلح 

خوشا شیراز

دردانه استان فارس اکبر صحرایی نویسنده دومین کتاب جنگ و صلح 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۸ آبان ۱۴۰۱