خوراک روح

خوشا شیراز

شما تو خونه چنتا کتاب دارید ؟
اخرین کتابی که خوندی چی بوده؟

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۸ آبان ۱۴۰۱