کمبود ذخایر خونی در فارس

کارشناسی

دکتر اکبرزاده مدیرکل انتقال خون فارس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

 

کارشناسی
۱ آذر ۱۴۰۱