نبود پل عابر پیاده در بولوار امام علی مرودشت

پی جور

گلکاری ،شهردار مرودشت
آزادی ،مدیر بهره برداری برق شهرستان مرودشت

بررسی مشکلات شهر شیراز
۹ بهمن ۱۴۰۱