ترافیک در خیابان عدالت شیراز

پی جور

دولت آبادی،مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک در برنامهپی جور

بررسی مشکلات شهر شیراز
۱۰ بهمن ۱۴۰۱