چشمهای عاشق

خوشا شیراز

ترانه عاشقانه با صدای پدرام کهن در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۴۰۱