پیامک های مردمی در قالب طنز

صبحگاهی

درختکاری بیرون شهر - کندن درخت داخل شهر

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۱۵ اسفند ۱۴۰۱