علل ترافیک در ورودی شهر شیراز

پی جور

 بررسی علل ترافیک در ورودی شهر شیراز ،سمت دروازه قرآن
 دولت آبادی،مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری شیراز در

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

بررسی مشکلات شهر شیراز
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲