بانوان جهادگر

کارشناسی

حضور سه بانو جهادگر در گروه مدینه النبی 
خانمها میر صادقی ، روستا و عسکری 

کارشناسی
۲ خرداد ۱۴۰۲