عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات

بازتاب

عملکرد بانک ها در دو ماه گذشته
 ریگی زادگان ، رئیس اداره امور شعب بانک ملی فارس در
 تسهیلات بانکی به چه کسانی پرداخت میشود
 فتاحی ،استاد دانشگاه در

رسانه مجازی صدا و یماس فارس

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۶ خرداد ۱۴۰۲