منوچهر والی زاده

خوشا شیراز

گفتگو با آقای منوچهر والی زاده استاد و هنر مند دوبله در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۶ خرداد ۱۴۰۲