تولد نوزادان دارای معلولیت

کارشناسی

بخش  کارشناسی و گفتگو با دکتر شجاعی و همتی در رابطه با جلوگیری از تولد نوزادان دارای معلولیت  در برنامه  کاشانه مهر

 

کارشناسی
۲۱ خرداد ۱۴۰۲